PREDNOSTNA NALOGA: Ohraniti pravice, graditi vrednote

Šola – zakladnica znanja. Res je. A res je tudi, da je šola mnogo več. Je tudi prostor, kjer se srečujejo različni pogledi, kulture, razmišljanja, interesi in socialni vzorci. Naloga vseh, ki smo vpeti v življenje in delo šole pa je, da ob strpnosti in poznavanju različnosti ustvarjamo takšne pogoje za učenje in delo, da se bomo vsi počutili varni, svobodni in močni člani skupnosti.

In kaj je strpnost?

Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Spodbujajo jo znanje, odprtost, sporazumevanje in svoboda misli, vesti in prepričanja.

Strpnost je harmonija v različnosti…

Strpnost je vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru…

Strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost.

Strpnost je predvsem aktiven odnos, ki ga spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih… (Deklaracija o načelih strpnosti, UNESCO, 1995).

Prav strpnost bomo tudi s prednostno nalogo še močneje vpeli v svet odraščanja in zorenja naših učencev. Veliko nas je na šoli, zato je še toliko bolj pomembno, kakšni so odnosi, kakšno je vzdušje, kakšno je delovno okolje. Želimo, da prevladuje dobra komunikacija, da si namenjamo prijazne besede in tople poglede. Že najmanjše nasilje ne sodi sem, zato se bomo z aktivnim dialogom in delavnicami, tudi za vas, spoštovani starši, in za vaše otroke, trudili, da bomo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli vsakršnemu nasilju rekli NE. V tem šolskem letu začenjamo s CAP programom, ki nudi celosten pristop za preprečevanje nasilja nad vrstniki. Z izvajanjem aktivnosti želimo, da se  učenci seznanijo in učijo:

  • kako obdržati svoje pravice (da so varni, močni in svobodni) in pri tem spoštovati pravice drugih,
  • o vzrokih in posledicah nasilja nad vrstniki,
  • kako prepoznati, da gre za nasilje nad vrstniki,
  • veščin nenasilne komunikacije, vedenja,
  • kako se ustrezno odzvati, če so žrtev nasilja vrstnika/vrstnikov,
  • kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov in kako se ustrezno odzvati, če so priče vrstniškega nasilja,
  • kako povedati o izkušnji nasilja nad vrstniki ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi,
  • kako lahko učenci v šoli prispevajo k zmanjšanju in preprečevanju nasilja nad vrstniki.

Glavno sporočilo – ki ga želimo prenesti učencem naše šole – je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medosebnih odnosih.

Želimo si, da bi učenci znali postaviti  in  ohraniti  svoje pravice na  način,  ki  nikogar  ne  poniža,  žali  ali  razvrednoti.  Tako bo skupno bivanje v šoli in širši skupnosti prijetno, prijazno in predvsem varno.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv