PREDNOSTNA NALOGA: Šola – vez generacij znanja in sodelovanja

 

Šola je prostor tisočerih priložnosti, odpira vrata v svet znanja in sodelovanja. Tu je tudi stičišče med učenci, strokovnimi delavci in starši. Mi vsi smo snovalci uspešnih zgodb, prežetih z vrednotami. Prav vrednote že nekaj let uvrščamo med prednostne naloge. Letos, ob vseh ostalih, v ospredje postavljamo znanje in sodelovanje.

 

ZNANJE je celota podatkov, ki si jih posameznik vtisne v zavest z učenjem, je pa tudi sposobnost za reševanje problemov. Ključ do uporabnega vseživljenjskega učenja je bralna pismenost – stalno razvijajoča se zmožnost za razumevanje, vrednotenje in uporabo pisnih informacij. S prednostno nalogo želimo:

 • razviti in nadgraditi bralne veščine,
 • spodbuditi in naučiti učence pojmovanja branja kot vrednote,
 • spodbujati učence h kritičnemu vrednotenju prebranega,
 • s primernimi besedili in nalogami naučiti učence razumeti prebrano,
 • uzavestiti pomen odgovornega zapisovanja besedil,
 • uzavestiti pomen urejenih zvezkov in ostalih potrebščin – torba je ogledalo odnosa do dela in šole,
 • učence spodbujati k prevzemanju odgovornosti za učenje.

SODELOVANJE med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavlja, da bomo na poti do zastavljenih ciljev uspešni, zato si z vami, spoštovani starši, želimo še tesnejšega sodelovanja. Ta del prednostne naloge bomo udejanjili skupaj. Želimo in pričakujemo, da bomo skupaj načrtovali, reševali probleme, se družili in spremljali delo in življenje učencev/vaših otrok:

 • na pogovornih urah in starševskih sestankih,
 • na dnevu odprtih vrat,
 • na kulturnih in drugih prireditvah, ki ji bomo pripravili,
 • na izobraževanjih, ki jih organiziramo za vas,
 • ob dnevu družin, druženju generacij,
 • na tradicionalni prireditvi Za sodobnejšo šolo,
 • na družabnem srečanju v okviru tabora.

Navedeni koraki in cilji vodijo k znanju in tesnemu sodelovanju. Znanje se prenaša iz generacije v generacijo in vsi nosimo odgovornost do dediščine znanj in spoznanj in do vrednot. Šola je in bo trdna vez med generacijami skozi znanje in sodelovanje. Stopajmo skupaj s smelimi koraki po poti do zastavljenih ciljev;  s prednostno nalogo nadgradimo in obogatimo naše sodelovanje in znanje.

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhiv