PREDNOSTNA NALOGA:

Medvrstniška komunikacija

 

Komunikacija je sestavni del življenja, z njo spoznavamo svet, ljudi okrog sebe; spoznavamo tudi samega sebe, tako da spreminjamo svoja stališča, navade, vrednote, vedenje. Veščina komuniciranja je najpomembnejša veščina, a se je le malokdaj načrtno učimo. V letošnjem šolskem letu bomo počeli prav to. Kako? Z elementi formativnega spremljanja v podporo vsakemu učencu. Med te elemente sodijo tudi samovrednotenje, vrstniško vrednotenje in povratna informacija, zato moramo še naprej graditi socialno in čustveno varno okolje. V takšnem okolju dobi glas vsak učenec, vsakega se  posluša in predvsem sliši. Prav zato je tako zelo pomembna komunikacija med vrstniki, saj omogoča usklajevanje mnenj, doseganje ciljev ter vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medsebojnih odnosov.

 

Pojem komunicirati izhaja iz latinske besede communicare, kar pomeni sodelovati, posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet, deliti. To pa je tisto, kar želimo učence res dobro naučiti s pomočjo te prednostne naloge. Pri učencih bomo krepili:

  • nenasilno izražanje čustev,
  • ustrezno ravnanje s čustvi,
  • sprejemanje odgovornosti,
  • osebnostno prilagodljivost,
  • kritično mišljenje in sprejemanje kritike,
  • prevzemanje odgovornosti,
  • izgradnjo spoštljivega in spodbudnega ozračja,
  • strpen dialog,
  • medsebojno pomoč in zaupanje.

S temi načeli zgrajena komunikacija bo odlična popotnica na poti usvajanja znanj, vrednot in osebnostne rasti. 

Prihajoči dogodki

V izbranih kategorijah ni prispevkov.

Arhivi