Skoči na glavno vsebino

Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ

 1. V šolo lahko vstopajo le zdrave osebe.
 2. Ob vstopu v šolo skozi glavni vhod si vsak zaposleni in obiskovalec razkuži roke. Ob  vstopu v učilnico si učenci temeljito umijejo roke. V učilnicah se nahajajo razkužila in dezinfekcijska sredstva.
 3. Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja učitelj. Učenci prihajajo v šolo ob 7.20 in se na ploščadi pred šolo razvrstijo k ustrezni tabli. Učenci vozači prihajajo v šolo s kombijem in avtobusom. Na pričetek pouka počakajo v jedilnici, po zaključku pa v učilnici, namenjeni varstvu vozačev.
 4. Učenec se preobuje pred matično učilnico.
 5. Po šoli se gibamo kot v prometu – desna stran.
 6. V šolo je vstop za zunanje obiskovalce brez najave prepovedan. Zunanji obiskovalci se javijo (pokličejo) v tajništvu, kjer se vodi evidenco.
 7. Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah.
 8. Strokovni delavci vodijo seznam prisotnih pri obveznem in razširjenem programu.
 9. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor (določi ravnatelj) in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži.
 10. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID-19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Novo mesto 07 39 34 140.
 11. Če je izražen sum na COVID-19 s strani staršev ali sum bolezni zaposlenih pri sebi ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 12. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 • upoštevanje higiene kašlja,
 • zračenje večkrat dnevno,
 • vsi prostori in površine se redno (dnevno) čistijo in razkužujejo,
 • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • na hodnikih se gibajo po cestnem pravilu,
 • po menjavi skupin čistilka razkuži prostor (mize),
 • po uporabi pripomočkov/orodij učitelj le-te razkuži za seboj oziroma jih za teden dni pusti v karanteni (jih ne uporablja),
 • pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke oziroma se le-te odda v karanteno za 7 dni,
 • uporaba sanitarij je dovoljena tudi med poukom, počaka se pred njimi, če so zasedena.
 1. Učitelj po koncu zadnje ure pouka učence pospremi domov skozi garderobo, učence, ki imajo kosilo, preda dežurnemu učitelju v jedilnici. Dežurni učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri IP, NIP, PB, JV, kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5m – 2m).
 2. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.
 3. Kadar se pouk izvaja v specialnih učilnicah, se le-te pred prihodom nove skupine učencev očisti in razkuži.
 4. Pouk športa poteka tudi v športni dvorani. Do vključno 5. razreda se učenci preoblačijo v razredu. Garderobe v telovadnici se za vsako skupino očisti in razkuži. Če vreme dopušča, se pouk športa izvede zunaj. Športne rekvizite, ki se jih uporabi, učitelj razkuži oziroma jih ne uporablja en teden.
 5. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov se učenci med seboj mešajo. Sedežni red je določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v eni koloni in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega razreda.
 6. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer skušamo ohranjati socialno distanco. Zagotovljen je stalen prostor in učitelj.
 7. Malica se organizira v matični učilnici.
 8. Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, sicer je vmes razmak (1,5 m – 2 m). Jedilnico se za vsako skupino razkuži.
 9. V šolski knjižnici je lahko največ 5 izposojevalcev v varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v karanteno.
 10. Računalniška učilnica naj se uporablja minimalno. Za vsako skupino jo je potrebno razkužiti.
 11. Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 12. Ekskurzije in šole v naravi bomo izvedli, če bodo predvidene destinacije varne.
 13. Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Skupine učencev bodo ločene.
 14. Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
 15. V skupnih prostorih uporabljajo maske vsi odrasli ter učenci od 7- do 9. razreda (skladno s priporočili NIJZ v tednu od 1. 9. do 4. 9. tudi učenci od 6. leta dalje). Učitelji in drugi strokovni delavci so v učilnici lahko brez maske. V primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), je maska obvezna.
 16. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali s pomočjo video povezave. Le izjemoma lahko roditeljski sestanki in govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov.
 17. Sestanki zaposlenih bodo po potrebi potekali na daljavo prek video povezave. Kadar bodo v živo, smo vsi dolžni upoštevati priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske in navodil NIJZ.


UKREPI

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila)starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe+
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih+
Umivanje/razkuževanje rok+
Higiena kihanja in kašlja+
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami+
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja+ težje
Uporaba mask (zaposleni, učenci)+
Čiščenje in razkuževanje površin+
Zračenje prostorov+
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine)dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnica)urnik, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor)+
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)+
Prireditve+ (ob upoštevanju vseh ukrepov)
Ekskurzije in šole v naravipreverjene destinacije
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe)dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču+
Spodbujanje pouka na prostem+
Poseben režim v jedilnicidezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalcetajništvo, dežurni učenec
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelegapisarna pomočnice ravnatelja

Senovo, 31. 8. 2020                                                                                  Vinko Hostar, ravnatelj

Dostopnost