Kazalo

  1. Osnovni podatki o katalogu
  2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
  3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
  4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavodaOsnovna šola XIV. divizije Senovo
Odgovorna osebaAndrej Lenartič
Datum prve objave kataloga28. 9. 2009
Datum zadnje spremembe2. 10 2023
Dostopnost katalogaTajništvo šole ali na naslovu http://www.osenovo.si

2. SPLOŠNI PODATKIO ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2. 1. Podatki o organizaciji
Opis delovnega področja zavodaOsnovnošolska izobraževanja in predšolska vzgoja
Seznam notranjih organizacijskih enotDelovni proces v zavodu je organiziran:    
V pedagoško-strokovnem sektorju (PS), kjer se izvaja osnovna        vzgojno-izobraževalna   dejavnost   zavoda.         V pedagoško-strokovnem sektorju so organizirani  
razredi in oddelki, knjižnica, svetovalna služba ter enota Vrtec Senovo.  V gospodarsko-upravnem sektorju(GU) in računovodskem sektorju (GUR), kjer se izvajajo upravna, nabavna, vzdrževalna, prehrambena in finančno-računovodska dela.    
Delovni proces v PS, GU in GUR sektorju vodi ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ.   
Svet zavoda   
Svet staršev   
Strokovni aktivi šole    

2. 2 ORGANIGRAM ZAVODA

Priloga

2. 3. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE, PRISTOJNE
ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
Uradna osebaAndrej Lenartič, ravnatelj
Telefon07 488 19 03
elektronski naslovos.senovo@guest.arnes.si
2. 4. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGAPODROČJA ORGANA(
PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)
Državni predpisiPovezava na državni register predpisov
Predpisi EUNa naše področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Notranji pravni aktiAkt o ustanovitvi.
Pravila Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Register tveganj za vzpostavitev sistema notranjih kontrol v   
Osnovni šoli XIV. divizije Senovo   
Načrt integritete Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Obvestilo zaposlenim in obrazci skladno z Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril v Osnovni šoli XIV. divizije Senovo Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Pravilnik o računovodstvu Osnovne šole XIV. divizije Senovo in Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin ter Pravilnik o popisu    
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli XIV. divizije Senovo   
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti v Osnovni šoli XIV.
divizije Senovo   
Pravila šolskega reda Osnovne šole XIV. divizije Senovo in   
Priloga k Pravilom šolskega reda   
Hišni red Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Vzgojni načrt Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Pravila o uporabi, načinu varovanja in uničenju pečatov in ključev Osnovne šole XIV. divizije Senovo   
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga na
Osnovni šoli XIV. divizije Senovo   
2. 5. SEZNAM STRATEŠKIH PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
ProgramiLetni delovni načrt za šolo
Letni delovni načrt za vrtec
Šolski koledar
šolska Publikacija
PoročilaLetno poročilo za šolo   
Letno poročilo za vrtec   
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolo   
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za vrtec   

2 .6. SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH IN ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
Vste postopkov, ki jih organ vodiPrijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred in vrtec   
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja   
Prešolanje učencev   
Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja   
Izrekanje vzgojnih opominov   
Status učenca   
Subvencioniranje šolske prehrane   
Delovno-pravno področje   

2. 7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA
Seznam evidencKatalog        zbirk  osebnih        podatkov   na         URL            naslovu: https://www.ossenovo.si   
Evidence v tem katalogu niso javne. Podatki iz evidenc so dostopni upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.   
2. 8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV
Seznam zbirkJih ni.
2. 9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV
Sklopi informacijLetni delovni načrt šole   
Letni delovni načrt vrtca   
Publikacija šole   
Publikacija vrtca   
Šolski koledar   
Urniki   
Plan pisnega ocenjevanja učencev   
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do informacijNa spletnem naslovu http://www.ossenovo.si ali na sedežu zavoda.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V pripravi